ATSISKAITYMO TVARKA IR BŪDAI

Komentarai išjungti - ATSISKAITYMO TVARKA IR BŪDAI

• Vartotojams, atsiskaitantiems pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisus
Biržų miesto ir rajono gyventojai už bendrovės suteiktas paslaugas (už vandenį ir nuotekas) atsiskaito pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis. Geriamojo vandens skaitiklio rodmenys užrašomi į sąskaitoje esančią lentelę.
• Vartotojams, atsiskaitantiems pagal geriamojo vandens suvartojimo normas
Biržų miesto ir rajono gyventojai, kurie neturi įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas.

Biržų miesto ir rajono gyventojai, gavę sąskaitą, už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas turi atsiskaityti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Sąskaitos gyventojams išnešiojamos iki einamojo mėnesio 15 dienos.

PRAŠYMAS DĖL MOKĖJIMO SĄSKAITOS PATEIKIMO ELEKTRONINIU PAŠTU atsisiųsti čia Prašymas

1. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti grynais pinigais nurodytose vietose:
• Lietuvos pašto Biržų skyriuje,
• Loterijos „Perlas“ terminaluose,
• Prekybos centro „Maxima“ kasose,
• „Swedbank“ Biržų skyriuje.

2. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti internetu, su bankais sudarius elektroninės bankininkystės sutartis:
• „Swedbank“ AB
• AB Šiaulių bankas
• Luminor Bank AB
• Kredito unija
• AB SEB bankas

3. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti ir pavedimu, pervesdami pinigus į šiuos bankus:

Luminor Bank AB LT86 4010 0413 0002 0285

AB SEB bankas LT66 7044 0600 0781 3133

„Swedbank” AB, bankas LT76 7300 0100 9684 9405

AB Šiaulių bankas LT09 7182 5000 0646 7085

 

2015 rugsėjo 7 Meniu

SUTARČIŲ SU GYVENTOJAIS SUDARYMO TVARKA

Komentarai išjungti - SUTARČIŲ SU GYVENTOJAIS SUDARYMO TVARKA

Sutarčių su gyventojais sudarymo tvarka

Pasikeitus daugiabučio namo buto, privataus namo savininkui ar pasikeitus savininko pavardei geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartys su savininkais sudaromos bendrovės Klientų aptarnavimo priimamajame 203 kabinete, antrame aukšte, Rotušės g. 30, Biržai, pirmadieniais – ketvirtadieniais nuo 7 val. iki 16 val., penktadieniais nuo 7 val. iki 14:45 val., pietų pertrauka nuo 11 val. iki 11:45 val.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • nuosavybės teisę į butą ar namą, namo dalį patvirtinantys dokumentai;
 • pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis (nesant įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Prašymas dėl informacijos teikimo Biržų vandenys

Prašymas dėl mokėjimo sąskaitos pateikimo elektroniniu paštu

Biržų vandenys GVTNTS su vartotoju (daugiabučiams)

Biržų vandenys GVTNTS su vartotoju (individualiems)

Trečiojo asmens sutikimas (informacijos teikimui) Biržų vandenys

2015 rugsėjo 7 Meniu

PASLAUGŲ KOKYBĖ

Komentarai išjungti - PASLAUGŲ KOKYBĖ

Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį, todėl būtina nuolat kontroliuoti, ar geriamasis vanduo atitinka reikalavimus. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių;
 • vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes;
 • vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai, kuriuos viršijus, vanduo neigiamai paveiktų žmogaus organizmą.

Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai  vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB „Biržų vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperatūra.

Biržų m. vartotojams 2020 m. parduota 313000 m3 geriamo vandens.

2020 m. tyrimų rezultatai:

2020 Vandens tyrimai

2020 Chlororganinių pesticidų koncentracijos vandenyje

2020 m. Sunkiųjų metalų analizės vandenyje

Biržų rajone bendrovė eksploatuoja 101 km nuotekų tinklų, kuriais nuotekos nuvedamos į nuotekų valyklas.  Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 42 nuotekų siurblines, iš kurių 13 yra Biržų  mieste bei 15 nuotekų valymo įrenginių didžiausi yra Biržų mieste.

2020 metais Biržų miesto valymo įrengimuose išvalytų nuotekų kiekis  – 904,6 tūkst. kub. m. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka aplinkosauginius reikalavimus.

2020 m. išvalytų nuotekų parametrai:

 1. BDS7 – 4,1mg/l
 2. Bendrasis azotas – 9 mg/l
 3. Bendrasis fosforas – 0,4 mg/l
2015 rugsėjo 6 Meniu

KAIP TAPTI PASLAUGŲ VARTOTOJU

Komentarai išjungti - KAIP TAPTI PASLAUGŲ VARTOTOJU
 1. Gyventojas (užsakovas), norintis  prisijungti prie magistralinių tinklų, turi kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ (202 kab.) ir užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti.
 2. Turėdamas prisijungimo sąlygas, gyventojas (užsakovas) kreipiasi į projektuotojus dėl     vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado supaprastinto statinio projekto parengimo.
 3. Parengtą supaprastintą statybos projektą užsakovas arba projektuotojas, įgaliotas užsakovo, turi suderinti su žinybomis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose suprojektuotas vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas bei su UAB „Biržų vandenys“. Projektą su minėtų žinybų rašytiniais pritarimais užsakovas turi pateikti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
 4. Turėdamas visus statybai vykdyti reikalingus dokumentus, gyventojas (užsakovas) pasirenka statytoją, turintį tokių darbų atlikimo patirties. Darbus gali atlikti ir savo jėgomis prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.
 5. Sumontavęs vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, gyventojas (užsakovas), prieš jų užpylimą žemėmis, turi organizuoti kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą, vandentiekio tinklų hidraulinio išbandymo atlikimą. Užbaigęs visus statybos darbus,  gyventojas (užsakovas) turi iškviesti UAB „Biržų vandenys“ atstovą ir atiduoti jam vertinti darbus.
 6. Gyventojas, atliekantis įvado ir (ar) nuotekų išvado įrengimo darbus, jam nuosavybės teise priklausančiame namų valdos žemės sklype, išskyrus sklypus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją arba kultūros paveldo vietovę, suderinęs darbų atlikimo vietą su žinybomis, eksploatuojančiomis kitus inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose numatoma atlikti darbus, supaprastinto statybos projekto gali nerengti, tačiau privalo atlikti veiksmus nurodytus 5 punkte.
 7. Gyventojas, atlikęs Tinklų statybos darbus, išpildęs projekte nustatytus, bei šios tvarkos reikalavimus, kreipiasi į UAB „Biržų vandenys“ abonentų tarnybą dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

ATMINTINĖ GYVENTOJAMS, PAGEIDAUJANTIES PRISIJUNGTI PRIE BIRŽŲ MIESTO CENTRALIZUOTŲ VANDENTIEKIO IR NUOTEKŲ ŠALINIMO TINKLŲ

Forma_dėl prisijungimo prie CT 2021 pilna forma

Forma_dėl prisijungimo prie CT 2021

Forma_dėl prisijungimo prie CT sąlygu išdavimo 2021

 

2015 rugsėjo 5 Meniu

2020 m. metinis pranešimas

Komentarai išjungti - 2020 m. metinis pranešimas

UAB „Biržų vandenys“ yra gamybinio profilio įmonė, kurios veiklos tikslas – išgauti ir patikimai tiekti geros kokybės šaltą geriamąjį vandenį abonentams (vartotojams), į kanalizacijos tinklus priimti nuotekas iš gyventojų, pramonės įmonių, kitų vartotojų bei valymo įrenginiuose išvalyti nuotekas nuo teršiančių medžiagų ir santykinai švarų vandenį išleisti į atvirus vandens telkinius.

Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės. Todėl visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą.

Skaityti.. »

2015 rugsėjo 4 Veikla

PASLAUGŲ KAINOS

Komentarai išjungti - PASLAUGŲ KAINOS

Biržų vartotojams nustatytos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainos

Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos 2019 m. vasario 28 d. nutarimu Nr. O3E-55 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų derinimo“, Biržų rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T-75 „Dėl uždarosios akcinės bendrovės „Biržų vandenys“ perskaičiuotų geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų bazinių kainų nustatymo“  nustatytos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo perskaičiuotos bazinės kainos, kurios įsigalios nuo 2019 m. gegužės 1 d.

Sprendimas Nr.T-75

Paslauga / klientaiNuo 2019 m. gegužės 1 d.
Kaina be PVM
Nuo 2019 m. gegužės 1 d.
Kaina su PVM
1 . Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų vartotojams*, kuriems vanduo apskaitomas bute: 2,52 Eur/m³: 3,07 Eur/m³:
1.1. geriamojo vandens tiekimo 0,94 Eur/m³1,14 Eur/m³
1.2. nuotekų tvarkymo1,58 Eur/m³1,93 Eur/m³
2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualiame name:2,35 Eur/m³:2,86 Eur/m³:
2.1. geriamojo vandens tiekimo0,87 Eur/m³1,06 Eur/m³
2.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
3. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams**2,32 Eur/m³:2,82 Eur/m³:
3.1. geriamojo vandens tiekimo0,84 Eur/m³1,02 Eur/m³
3.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
4. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį patalpoms šildyti ir karštam vandeniui ruošti, ir vartotojų grupei, kuriai vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade:2,35 Eur/m³:2,86 Eur/m³:
4.1. geriamojo vandens tiekimo0,87 Eur/m³1,06 Eur/m³
4.2. nuotekų tvarkymo1,48 Eur/m³1,80 Eur/m³
5. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo bute:
5.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas0,80 Eur butui per mėn.0,97 Eur butui per mėn.
5.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso0,59 Eur butui per mėn.0,72 Eur butui per mėn.
6. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams , kuriems vanduo apskaitomas daugiabučio namo įvade1,66 Eur namui per mėn.2,01 Eur namui per mėn.
7. Atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina vartotojams, kuriems vanduo apskaitomas individualaus namo įvade:
7.1. kai įrengtas atsiskaitomasis apskaitos prietaisas0,74 Eur apskaitos prietaisui per mė.0,90 Eur apskaitos prietaisui per mė.
7.2. kai nėra atsiskaitomojo apskaitos prietaiso0,62 Eur namui per mėn. 0,75 Eur namui per mėn.
8. Vidutinė atsiskaitomųjų apskaitos prietaisų priežiūros ir aptarnavimo paslaugos kaina abonentams1,44 Eur apskaitos prietaisui per mė.1,75 Eur apskaitos prietaisui per mė.
9. Nuotekų išvežimų asenizacinėmis mašinomis transportavimo, valymo ir dumblo sutvarkymo kaina6,30 Eur/m³7,63 Eur/m³

* vartotojai – gyventojai
** abonentai – įmonės, organizacijos


Teikiamų papildomų paslaugų įkainių lentelė

Paslaugos pavadinimasMato vnt. Kaina, Eur (be PVM)Kaina, Eur (su PVM)Nuo kada pradedama teikti paslauga
Nuotekų išvežimas6,307,63Teikiama
Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotojuval.66,9080,95Teikiama
Hidrodinaminės mašinos nuoma su vairuotoju, iki 30 minmin.43,4952,62Nuo 2022 03 01
JCB ekskavatoriaus krautuvo nuoma su vairuotojuval.31,9138,61Teikiama
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė iki 2 val.val.28,8634,92Nuo 2022 03 01
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 2 val. iki 8 val.)val.25,5430,90Nuo 2022 03 01
Mini ekskavatoriaus nuoma su vairuotoju: kai paslaugos trukmė nuo 8 val. ir daugiau)val.21,3225,80Nuo 2022 03 01
Mini ekskavatoriaus atvykimas į vietą, 1 km kainakm.0,590,71Nuo 2022 03 01
Apskaitos mazgo paruošimas vasaros sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, uždedamas vandens skaitiklis)vnt.14,7417,84Nuo 2022 03 01
Apskaitos mazgo paruošimas žiemos sezonui (praplaunamas vandentiekio įvadas, nuimamas vandens skaitiklis)vnt.12,3214,92Nuo 2022 03 01
Vandentiekio ir nuotekų tinklų avarijos likvidavimas (be medžiagų vertės)val.102,10123,54Nuo 2022 03 01
Santechniko paslaugosval.19,8323,99Nuo 2022 03 01
Vandentiekio įvado užaklinimas arba vandens pajungimas po užaklinimo, laikinas vandentiekio pajungimas arba atjungimas (įkainis taikomas kiekvienam veiksmui atskirai – uždarymo ar atidarymo)vnt.20,0024,20Teikiama
Plombų nuėmimas, kontrolieriaus ar šaltkalvio atvykimas klientui pageidaujant
Kaina taikoma vienam objektui, nepriklausomai kiek jame yra apskaitos prietaisų ar kitų įrenginių.
atvejis8,009,68Nuo 2022 03 01
Dėl vartotojo ar abonento kaltės sugadinto buitinio vandens prietaiso pakeitimasvnt.19,0022,99Teikiama
Pažymų išdavimas
Už pažymas, kurias išduoti neįpareigoja teisės aktai ir teikiant informaciją apie atsiskaitymą už suteiktas paslaugas (parduodant, perleidžiant turtą).
vnt.4,135,00Nuo 2022 03 01
Popierinės sąskaitos kopijos pateikimas klientui (iki mėnesio 20 d.)vnt.1,001,21Nuo 2022 03 01
Vekselių ar susitarimų perėmimas ir kontrolė
Skolininkui, paprašius skolą mokėti dalimis, sąskaita išrašoma, kai pasirašomas vekselis ar susitarimas su skolų grąžinimo grafiku.
atvejis4,135,00Nuo 2022 03 01
Skaitiklio rodmenų nurašymas
Kai vartotojas/abonentas nemoka nurašyti rodmenų; parduoda patalpas ir nori būti tikras, kad nėra jokių vandens apskaitos prietaisų pažeidimų.
vnt.5,006,05Nuo 2022 04 01

PATVIRTINTA UAB „Biržų vandenys direktorės Editos Barkauskienė 2022 m. sausio 31 d. įsakymu Nr. V-7

 

Vadovaujantis UAB „Biržų vandenys“ 2017-03-24 valdymo posėdžio sprendimu Nr. 5 „Dėl paslaugų kainų“, nuo 2017 m. balandžio 1d. patvirtintos šios kainas:

Paslaugų kainos

*UAB „Biržų vandenys“ eksploatuoja asenizacines transporto priemones, galinčias vežti 6 ir/arba 9 kub. m nuotekų. Abonentas įvertinęs suvartojamo vandens kiekį bei savo nuotekų duobės talpą pasirenka ir užsako atitinkamos talpos transporto priemonę. Nuotekų transportavimo paslauga bus suteikta per 3 darbo dienas nuo užsakymo priėmimo. Jei abonento netenkina nuotekų transportavimo kaina arba asenizacinės transporto priemonės talpa, Jūs galite kreiptis į kitą nuotekų vežėją.

NUOTEKŲ TRANSPORTAVIMO PASLAUGŲ TEIKĖJAI

Ecoservice projektai, Biržų padalinys: UAB  „Biržų komunalinis ūkis“ , Tiekimo g. 10, LT-41128 Biržai, El. p.: info@birzaikomukis.lt, Įmonės kodas: 154799441, PVM: LT547994410

Aptarnavimo telefonai 8 450 33263; 8 682 25672

 

Dėl papildomos informacijos kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ administraciją, adresų Rotušės g. 30, Biržai, tel. (8 450) 31497, el.p.info@birzuvandenys.lt

 

2015 rugsėjo 4 Meniu

Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra

1 Comment »

kuriame Biržų ateitį

 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA BIRŽŲ MIESTO AGLOMERACIJOJE (II ETAPAS)

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Biržų miesto aglomeracijoje. Įgyvendinus projektą Biržų miesto aglomeracijoje bus nutiesta 2,32 km naujų vandentiekio tinklų ir 2,69 km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti prie centralizuotos sistemos atitinkamai 55 būstams ir 77 būstams. Tai leis išspręsti nepakankamo centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemą Biržų miesto aglomeracijos gyventojams ir apsaugoti aplinką nuo žalingo nevalytų nuotekų poveikio.

Planuojama projektą užbaigti iki 2023 m rugsėjo mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų planuojama bus skirta 300 013,33 Eur grąžinamosios subsidijos ir 319 826,03 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 42 610,42 Eur planuoja skirti UAB „Biržų vandenys“.


 

VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TINKLŲ PLĖTRA BIRŽŲ MIESTO AGLOMERACIJOJE

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-VIPA-T-024 priemonę „Nuotekų surinkimo tinklų plėtra“.

Projekto tikslas – padidinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą Biržų miesto aglomeracijoje. Įgyvendinus projektą Biržų miesto aglomeracijoje bus nutiesta 3,12 km naujų vandentiekio tinklų ir 3,46 km naujų nuotekų tinklų, suteikiant galimybę prisijungti prie centralizuotos sistemos atitinkamai 86 būstams ir 101 būstui. Tai leis išspręsti nepakankamo centralizuotų vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumo problemą Biržų miesto aglomeracijos gyventojams, užtikrins saugią aplinkosauginiu požiūriu gyvenamąją aplinką ir mažinti aplinkos taršą centralizuotai netvarkomomis nuotekomis.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 m. kovo mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų planuojama skirti 278.029,08 Eur grąžinamosios subsidijos ir 569.005,41 Eur paskolos iš Vandentvarkos fondo, o 25.418,40 Eur planuoja skirti UAB „Biržų vandenys“.
Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone

Projektas yra įgyvendinamas pagal 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos V prioriteto „Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos“ 05.3.2-APVA-R-014 priemonę „Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas“.

Projekto tikslas – suteikti galimybes Biržų bei Vabalninko miesto gyventojams prisijungti prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos bei gauti kokybiškas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas Biržų rajono savivaldybėje. Įgyvendinus projektą bus padidintas vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumas, sumažinta infiltracija tinkluose ir avarijų skaičius, pagerintas nuotekų valymas, užtikrinta tiekiamo vandens kokybė ir sukurtos prielaidos geresnės kokybės viešosioms paslaugoms teikti. Taip pat bus užtikrinta saugi aplinkosauginiu požiūriu gyvenamoji aplinka ir mažinama aplinkos tarša.

Planuojama Vabalninko mieste pastatyti vandens gerinimo įrenginius ir nuotekų valymo įrenginius bei nutiesti 3,386 km naujų nuotekų tinklų ir 2,556 naujų vandentiekio tinklų, suteikiant galimybes prisijungti prie centralizuotos sistemos 79 būstams. Taip pat planuojama rekonstruoti 1.,89 km vandentiekio ir nuotekų tinklų Biržų mieste bei suinventorizuoti ir teisiškai užregistruoti~100 km tinklų Biržų rajone.

Planuojama projektą užbaigti iki 2022 liepos mėn. Projekto įgyvendinimui iš Sanglaudos fondo lėšų yra skirta 1.438.947,15 Eur, Biržų rajono savivaldybė skirs 699.000,00 Eur, o 183.804,35 Eur skirs UAB „Biržų vandenys“.

2015 rugsėjo 2 Veikla

Vidutinis darbo užmokestis

Komentarai išjungti - Vidutinis darbo užmokestis

Skaityti.. »

2015 rugsėjo 1 Veikla