FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

Komentarai išjungti - FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIAI

2018 m. metinis pranešimas

2018 m. nepriklausomo audito išvada

2018 m. finansinių ataskaitų rinkinio audito ataskaita

2018 m. aiškinamasis raštas

2018 m. metinė finansinė ataskaita

2018 m. reguliuojamos veiklos ataskaita

2018 m. nepriklausomo audito RVA išvada

Reguliuojamos veiklos ataskaitos už 2017 m.

Metinė atskaitomybė 2017 m.

Aiškinamasis raštas 2017 m.

Nepriklausomo audito išvada 2017 m.

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos reguliavimo apskaitos sistemos aprašas

2018 liepos 5 Meniu

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

Komentarai išjungti - ASMENS DUOMENŲ APSAUGA

http://birzuvandenys.lt/meniu/kainos-gyventojams/

2018 gegužės 30 Meniu

Ginčus ir skundus nagrinėjančios institucijos

Komentarai išjungti - Ginčus ir skundus nagrinėjančios institucijos

 

1. Ginčus, kylančius iš sutartinių santykių, išankstinio privalomo ginčų sprendimo ne teisme tvarka tarp geriamojo vandens tiekėjų ir nuotekų tvarkytojų, abonentų ir vartotojų dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų, nuotekų transportavimo paslaugų kainų, laikino atjungimo nuo (prijungimo prie) geriamojo vandens tiekimo tinklų paslaugų kainų ir jų taikymo nagrinėja Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija (el.adresas: VKEKK).

 1. 2. Abonentų ir vartotojų skundus nagrinėja šios institucijos:

1) Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba – abonentų ir vartotojų skundus dėl abonentams ir vartotojams tiekiamo geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimų (el.adresas: Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba);

2) Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba – vartotojų skundus dėl geriamojo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo sutarčių nesąžiningų sąlygų taikymo, geriamojo vandens apskaitos, vandentiekio avarijų, geriamojo vandens tiekimo nutraukimo, sustabdymo ar ribojimo ir sąskaitų pateikimo (el.adresas: VVTAT);

3) savivaldybių institucijos – abonentų ir vartotojų skundus dėl geriamojo vandens išgavimo, tiekimo, paviršinių nuotekų tvarkymo ir nuotekų tvarkymo paslaugų teikimo organizavimo ir koordinavimo, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros objektų, būtinų viešajam geriamojo vandens tiekimui ir (arba) nuotekų tvarkymui, perdavimo ar naudojimo šiame įstatyme nurodytais būdais organizavimo (el.adresas: Biržų rajono savivaldybė).

3. Ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

2017 rugpjūčio 18 Meniu

Korupcijos prevencija

Komentarai išjungti - Korupcijos prevencija

UAB „Biržų vandenys“, užtikrindama savo veiklos skaidrumą ir viešumą, vykdo korupcijos prevenciją, kurios tikslas – užkirsti kelią korupcijai atsirasti ir plėtotis įmonės veikloje.

UAB „Biržų vandenys“ 2018–2020 metų korupcijos prevencijos programa

UAB „Biržų vandenys“ 2018-2020 metų korupcijos prevencijos įgyvendinimo priemonių planas

Vykdant korupcijos prevenciją reikalinga vartotojų ir visuomenės pagalba. Prašome informaciją apie galimus pažeidimus ir galimai neteisėtus bendrovės darbuotojų veiksmus pranešti elektroniniu paštu  info@birzuvandenys.lt arba pasitikėjimo telefonu 8 450 31 497.

Iš anksto dėkojame už prisidėjimą prie siekiamo tikslo.

Taip pat primename, kad Lietuvos Respublikos įstatymai draudžia šmeižti ar melagingai kaltinti asmenį nusikalstamos veikos padarymu. Už tokius veiksmus gresia baudžiamoji atsakomybė.

 

2017 birželio 16 Meniu

VIDUTINIS VARTOTOJŲ SUNAUDOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

Komentarai išjungti - VIDUTINIS VARTOTOJŲ SUNAUDOTAS GERIAMOJO VANDENS KIEKIS

Vadovaudamasis LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. patvirtinto Atsiskaitymo už patiektą geriamą vandenį ir suteiktas nuotekų tvarkymo aprašo 4 punkto ir LR Vyriausybės 2015 m. rugsėjo 10 d. nutarimu Nr. 990 patvirtinto Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo viešosios sutarties standartinių sąlygų aprašo 54 punkto nuostatomis, UAB „Biržų vandenys“ apskaičiavo vidutinį Savivaldybėje suvartojamo geriamojo vandens kiekį.

Nuo 2020 m. vasario 1 d dienos, jei dėl techninių ar kitų priežasčių nėra galimybės įrengti atsiskaitomųjų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, vartotojai už geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų patiektą geriamąjį vandenį ir (arba) suteiktas paslaugas atsiskaitys pagal geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikiančios įmonės apskaičiuotą vidutinį suvartojamo geriamojo vandens kiekį – 2,15 kub. m/gyventojui per mėnesį.

2016 lapkričio 7 Meniu

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

Komentarai išjungti - VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKA

                                                                                                                                           PATVIRTINTA

                                                                 UAB „Biržų vandenys“ direktoriaus

                                                                                                      2016 m. balandžio 20 d. įsakymu Nr. V-15

 UAB „BIRŽŲ VANDENYS“

VARTOTOJŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS

( toliau-tvarka)

I SKYRIUS

VARTOTOJŲ SKUNDŲ IR PRAŠYMŲ NAGRINĖJIMO TVARKOS PASKIRTIS IR TAIKYMAS

Ši tvarka reglamentuoja ginčų kilusių tarp vartotojų ir UAB „Biržų vandenys“ (toliau – Bendrovė) nagrinėjimo procedūrą Bendrovės viduje.

Tvarka parengta atsižvelgiant į Bendrovės pastangas nedelsiant spręsti vartotojų skundus (prašymus) šalių susitarimu ir ja privalo vadovautis visi Bendrovės darbuotojai.

Aptarnaujant vartotojus, šios Tvarkos nuostatos ginčų sprendimui taikomos tiek, kiek tų klausimų sprendimą reglamentuoja Lietuvos Respublikos įstatymai ar jų pagrindu priimti kiti teisės aktai.

Vartotojui neteikiama privati informacija apie kitus vartotojus ir trečiuosius asmenis.

Šios Tvarkos nuostatos netaikomos vartotojų skundams (prašymams), nesusijusiems su Bendrovės veikla. Jei yra žinoma, kokia institucija, įmonė, įstaiga ar organizacija atsakinga už tokių klausimų sprendimą, Bendrovės darbuotojas paaiškina vartotojui ir nurodo į kokią instituciją kreiptis.

Pagrindinės Tvarkoje naudojamos sąvokos:

anoniminis skundas (prašymas) – skundas (prašymas), pagal kurį nėra galimybės identifikuoti pareiškėjo (pareiškėjas nurodo reikalavimą išlaikyti konfidencialumą).

atsakymas – žodžiu, raštu ar elektroniniu būdu išreikštas Bendrovės atsakymas į pareiškėjo pateiktą skundą (prašymą).

kreipimasis – pareiškėjo kreipimasis raštu ar žodžiu į Bendrovę su skundu (prašymu).

pareiškėjas –Bendrovės teikiamų paslaugų vartotojas, pateikęs Bendrovei prašymą ar skundą.

prašymas – pareiškėjo kreipimasis raštu ar žodžiu į Bendrovę per Bendrovės vadovą, Bendrovės padalinio ar skyriaus vadovą, darbuotoją įgaliotą priimti bei nagrinėti prašymus ir skundus.

prašymo (skundo) nagrinėjimas – Bendrovės darbuotojo veikla, apimanti prašymo (skundo) priėmimą, esmės nustatymą, atsakymo parengimą ir išsiuntimą pareiškėjui.

rašytinis skundas arba prašymas – vartotojo kreipimasis raštu į Bendrovę, pateikiant skundą ar prašymą tiesiogiai, atsiunčiant paštu, faksu, elektroniniu paštu.

skundas – pareiškėjo kreipimasis į Bendrovę per Bendrovės vadovą ar darbuotoją nurodant, kad yra pažeistos pareiškėjo teisės ar tesėti interesai ir prašoma juos apginti.

vartotojas – fizinis asmuo, perkantis geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo paslaugas ne verslo, bet asmeninėms, šeimos ar namų ūkio reikmėms ir sudaręs geriamo vandens tiekimo ir (arba) nuotekų tvarkymo viešąją sutartį.

žodinis skundas ar prašymas – skundas pateiktas žodžiu pareiškėjui atvykus į Bendrovę arba paskambinus telefonu.

II SKYRIUS

GINČŲ NAGRINĖJIMAS

PIRMASIS SKIRSNIS

BENDRIEJI REIKALAVIMAI

Vartotojas, manantis, kad geriamo vandens tiekėjas ir nuotekų tvarkytojas pažeidė jo teises ar teisėtus interesus, pirmiausia privalo raštu kreiptis į geriamojo vandens tiekėją ir nuotekų tvarkytoją ir nurodyti savo reikalavimus. Tokie ginčai nagrinėjami pagal šią vartotojų prašymų ir skundų nagrinėjimo tvarką.

Pagal Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymo 37 straipsnio 2 dalį vartotojų ir geriamojo vandens ir nuotekų tvarkytojų ginčai sprendžiami ne teismo tvarka pagal Vartotojų teisių apsaugos įstatymą, kurio 21 straipsnio 2 dalyje nustatyta, jog paslaugų teikėjas privalo neatlygintinai išnagrinėti vartotojo kreipimąsi ir, kai nesutinka su vartotojo reikalavimais, privalome vėliau kaip per 14 dienų nuo vartotojo kreipimosi dienos, jei kiti įstatymai ar Europos Sąjungos teisės aktai nenustato kitaip, pateikti vartotojui išsamų motyvuotą rašytinį atsakymą.

ANTRASIS SKIRSNIS

ŽODINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ GAVIMAS, NAGRINĖJIMAS, ATSAKYMŲ PATEIKIMAS

Žodinį prašymą arba skundą gavęs darbuotojas Bendrovės informacinėse bazėse ir (arba) vidinėje dokumentacijoje patikrina, ar vartotojo nurodyti faktai teisingi. Jei su vartotoju bendraujančiam darbuotojui pakanka kompetencijos ir įgaliojimų pateikti atsakymą, jis suteikia informaciją, kokius dokumentus (pažymą, pareiškimą, kitus dokumentus) ir kokiu būdu (asmeniškai ar paštu) reikia pateikti, kad klausimas būtų išnagrinėtas ir išspręstas arba priima sprendimą ir atlieka visus būtinus veiksmus (pvz. ištaiso/pakeičia duomenis apskaitos sistemoje, paaiškina, kodėl nepritaikyta kompensacija, kaip susidarė skola ir kokiu būdu bus atliekamas perskaičiavimas ir t.t)

Jei žodinį prašymą arba skundą gavusiam darbuotojui nepakanka kompetencijos pateikti atsakymą arba jis neturi įgaliojimų teikti atsakymus, susisiekiama su įgaliotu, priimti bei nagrinėti prašymus ir skundus, darbuotoju, išaiškinama tolesnė problemos sprendimo eiga.

Jei vartotojui pateiktas paaiškinimas arba pasiūlytas sprendimas priimtinas, žodinis skundas laikomas išspręstu.

Jei pateiktas paaiškinimas/pasiūlytas sprendimas nepriimtinas vartotojui, darbuotojas turi pasiūlyti vartotojui pateikti prašymą arba skundą raštu. Vartotojui pasiūloma kreipimąsi raštu įforminti ir tais atvejais, kai žodinio prašymo arba skundo neįmanoma išnagrinėti ir išspręsti tuoj pat, nepažeidžiant nei vartotojo, nei Bendrovės interesų, o vartotojo netenkina numatomi žodinio skundo nagrinėjimo terminai arba pati procedūra.

III SKYRIUS

 RAŠYTINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ PRIĖMIMAS

 Rašytiniai prašymai, skundai gali būti pateikiami pareiškėjui patogiausiu būdu – atvykstant į Bendrovę asmeniškai arba nusiunčiant prašymą ar skundą paštu, elektroniniu paštu bei faksu.

Pareiškėjas arba jo atstovas atstovaujantis pareiškėją įstatymų nustatytais pagrindais, privalo pateikti raštišką tvarkingai ir įskaitomai parašytą valstybine kalba arba turėti įstatymų nustatyta tvarka patvirtintą vertimą į valstybinę kalbą, prašymą arba skundą, kuriame privalo būti nurodyta:

14.1 pareiškėjo vardas, pavardė/įmonės pavadinimas, atstovo vardas pavardė;

14.2 skundo pateikimo data;

14.3 tikslus pareiškėjo adresas, kuriuo norima gauti atsakymą;

14.4 pareiškėjo kontaktinio telefono ar fakso numeriai, elektroninio pašto adresas ar kita turima kontaktinė informacija;

14.5 prašymo arba skundo esmė;

14.7 pareiškėjo parašas;

14.8 asmuo prašydamas gauti informaciją apie save, išskyrus Lietuvos respublikos įstatymų nustatytus atvejus, kai tokia informacija neteikiama, jis turi pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą ar Lietuvos Respublikos teisės aktų nustatyta tvarka kitaip patvirtinti asmens tapatybę;

Bendrovė nepriima ir nenagrinėja prašymų ir skundų, kuriuose:

15.1 trūksta esminės informacijos apie pareiškėją (vardo, pavardės, adreso, kontaktinių detalių ir t.t.) arba skundo esmę, reikalavimus;

15.2 neįskaitomai arba nesuprantamai išdėstytas turinys;

15.3 keliami klausimai nėra priskiriami bendrovės kompetencijai;

Registruojami ir nagrinėjami tik aukščiau išdėstytus reikalavimus atitinkantys prašymai ir skundai. Neatitinkantys reikalavimų prašymai ir skundai gražinami pareiškėjui (jei tai įmanoma) nurodant trūkumus ir prašant juos ištaisyti.

17.Visi rašytiniai prašymai ir skundai turi būti užregistruoti registracijos žurnale jų gavimo Bendrovėje dieną. Ant prašymo ar skundo dedamas registracijos spaudas, jame įrašoma prašymo ar skundo gavimo data ir registracijos numeris. Jei rašytinis skundas ar prašymas gaunamas elektroniniu paštu, jis atspausdinamas ir registruojamas bendra tvarka kaip ir visi gauti rašytiniai skundai ir pranešimai.

Registruojant prašymą ar skundą, registracijos žurnale įrašomi prašymą ar skundą identifikuojantys duomenys: gautą skundą ar prašymą rašiusio pareiškėjo vardas ir pavardė, prašymo ar skundo data.

Pareiškėjui pageidaujant jam gali būti įteikiama spaudu pažymėta prašymo ar skundo kopija.

Užregistruoti prašymai ir skundai pateikiami Bendrovės direktoriui. Bendrovės direktorius susipažįsta su prašymų ar skundų turiniu ir paskiria juos nagrinėjančius darbuotojus.

Draudžiama pavesti ir persiųsti nagrinėti prašymus ir skundus tiems darbuotojams, kurių veiksmai skundžiami.

 IV SKYRIUS

 RAŠYTINIŲ PRAŠYMŲ IR SKUNDŲ NAGRINĖJIMAS

 Bendrovė imasi visų priemonių, kad prašymas ar skundas būtų tinkamai išnagrinėtas per įmanomai trumpiausią laiką.

Užregistruoti prašymai ir skundai nagrinėjami vadovaujantis pagarbos žmogaus teisėms, teisingumo, sąžiningumo, protingumo, objektyvumo, nešališkumo, operatyvumo ir kitais principais.

Išimtinais atvejais Bendrovės direktorius, atsižvelgdamas į skundo turinį, šalių ar skundą tiriančio darbuotojo siūlymą, gali sudaryti komisiją skundui nagrinėti.

Darbuotojai, nagrinėjantys prašymus ar tiriantys skundus, turi kitas įstatymuose ir kituose teisės aktuose nustatytas teises.

Skundo nagrinėjimas nutraukiamas šiais atvejais:

26.1. pareiškėjas atsisako savo reikalavimo;

26.2. yra objektyvių priežasčių, dėl kurių išnagrinėti skundą neįmanoma;

26.3. viena iš šalių kreipiasi į teismą.

Išnagrinėjus skundą, jis laikomas pagrįstu, jei tyrimo metu nustatoma, kad buvo pažeistos pareiškėjo teisės ir (arba) teisėti interesai ir to priežastis susijusi su Bendrovės veikla.

Skundas laikomas nepagrįstu, jei tyrimo metu nustatoma, kad pareiškėjo teisės ir (arba) teisėti interesai nebuvo pažeisti arba buvo pažeisti, bet pažeidimas nesusijęs su Bendrovės veikimu ar neveikimu.

V SKYRIUS

 ATSAKYMŲ Į RAŠYTINIUS PRAŠYMUS IR SKUNDUS PATEIKIMAS

 Išnagrinėjęs prašymą ar skundą darbuotojas, atsakingas už prašymo ar skundo nagrinėjimą, parengia pareiškėjui projektą, kuriame turi būti nurodytos faktinės aplinkybės, nustatytos skundo nagrinėjimo metu, teisės aktai, kuriais vadovaudamasi darbuotojas parengė atsakymo projektą bei jį pateikia Bendrovės direktoriui.

Atsakymas turi būti įformintas Bendrovės firminiame blanke dviem egzemplioriais, vienas iš jų išsiunčiamas pareiškėjui, kitas lieka Bendrovėje ir saugomas teisės aktų nustatyta tvarka.

Atsakymą rengiantis darbuotojas privalo užtikrinti, kad atsakyme nebūtų atskleista informacija, sudaranti Bendrovės konfidencialią informaciją ar nesusijusi su nagrinėjamu skundu, privati informacija apie kitus vartotojus ar trečiuosius asmenis.

Dokumentas apie išnagrinėtą prašymą ar skundą ir priimtą sprendimą pareiškėjui įteikiamas asmeniškai arba pranešama paprastu arba registruotu laišku.

 

Ginčus ir skundus nagrinėjančios institucijos

Ginčai ir skundai nagrinėjami Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatyme ir Lietuvos Respublikos viešojo administravimo įstatyme nustatyta tvarka.

http://birzuvandenys.lt/meniu/gincus-ir-skundus-nagrinejancios-institucijos/

 

 

 

2016 balandžio 26 Meniu

ATSISKAITYMO TVARKA IR BŪDAI

Komentarai išjungti - ATSISKAITYMO TVARKA IR BŪDAI

• Vartotojams, atsiskaitantiems pagal geriamojo vandens apskaitos prietaisus
Biržų miesto ir rajono gyventojai už bendrovės suteiktas paslaugas (už vandenį ir nuotekas) atsiskaito pagal deklaruotus skaitiklių rodmenis. Geriamojo vandens skaitiklio rodmenys užrašomi į sąskaitoje esančią lentelę.
• Vartotojams, atsiskaitantiems pagal geriamojo vandens suvartojimo normas
Biržų miesto ir rajono gyventojai, kurie neturi įrengtų geriamojo vandens apskaitos prietaisų, už suteiktas paslaugas atsiskaito pagal patvirtintas geriamojo vandens suvartojimo normas.

Biržų miesto ir rajono gyventojai, gavę sąskaitą, už suvartotą vandenį ir pašalintas nuotekas turi atsiskaityti iki paskutinės einamojo mėnesio dienos. Sąskaitos gyventojams išnešiojamos iki einamojo mėnesio 15 dienos.

1. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti grynais pinigais nurodytose vietose:
• UAB „Biržų vandenys“,
• Lietuvos pašto Biržų skyriuje,
• Loterijos „Perlas“ terminaluose,
• Prekybos centro „Maxima“ kasose,
• „Swedbank“ Biržų skyriuje.

2. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti internetu, su bankais sudarius elektroninės bankininkystės sutartis:
• „Swedbank“ AB
• AB Šiaulių bankas
• Luminor Bank AB
• Kredito unija
• AB SEB bankas

3. Už suteiktas paslaugas gyventojai gali atsiskaityti ir pavedimu, pervesdami pinigus į šiuos bankus:

Luminor Bank AB LT86 4010 0413 0002 0285

AB SEB bankas LT66 7044 0600 0781 3133

„Swedbank” AB, bankas LT76 7300 0100 9684 9405

AB Šiaulių bankas LT09 7182 5000 0646 7085

 

2015 rugsėjo 7 Meniu

SUTARČIŲ SU GYVENTOJAIS SUDARYMO TVARKA

Komentarai išjungti - SUTARČIŲ SU GYVENTOJAIS SUDARYMO TVARKA

Sutarčių su gyventojais sudarymo tvarka

Pasikeitus daugiabučio namo buto, privataus namo savininkui ar pasikeitus savininko pavardei geriamojo vandens tiekimo ir/ar nuotekų tvarkymo sutartys su savininkais sudaromos bendrovės Klientų aptarnavimo priimamajame 203 kabinete, antrame aukšte, Rotušės g. 30, Biržai, pirmadieniais – penktadienias nuo 7 val iki 16 val., pietų pertrauka nuo 11 val. iki 12 val.

Sudarant sutartis pateikiami šie dokumentai:

 • prašymas sudaryti sutartį;
 • nuosavybės teisę į butą ar namą, namo dalį patvirtinantys dokumentai;
 • pažyma apie gyvenančius arba gyvenamąją vietą deklaravusius asmenis (nesant įrengto geriamojo vandens apskaitos prietaiso);
 • asmens tapatybę patvirtinantis dokumentas.

Prašymas dėl informacijos teikimo Biržų vandenys

Biržų vandenys GVTNTS su vartotoju (individualiems)

Biržų vandenys GVTNTS su vartotoju (daugiabučiams)

Trečiojo asmens sutikimas (informacijos teikimui) Biržų vandenys

2015 rugsėjo 7 Meniu

PASLAUGŲ KOKYBĖ

Komentarai išjungti - PASLAUGŲ KOKYBĖ

Švarus vanduo – sveikatos šaltinis. Geriausios kokybės yra gėlas požeminis vanduo. Nors jis yra apsaugotas nuo tiesioginės išorinės taršos, tačiau intensyvi žmogaus veikla (pramonė, žemės ūkis, transportas, buitinės atliekos) nuolat teršia aplinką ir gali susidaryti sąlygos kenksmingoms medžiagoms pakliūti į vandenį, todėl būtina nuolat kontroliuoti, ar geriamasis vanduo atitinka reikalavimus. Geriamasis vanduo turi atitikti šiuos reikalavimus:

 • jame negali būti patogeninių mikroorganizmų, virusų ir pirmuonių;
 • vanduo turi turėti geras organoleptines (skonio, kvapo, skaidrumo ir kt.) savybes;
 • vandenyje negali būti toksinių medžiagų ir druskų daugiau nei leidžia normatyvai, kuriuos viršijus, vanduo neigiamai paveiktų žmogaus organizmą.

Geriamojo vandens kokybę nuolat kontroliuoja geriamojo vandens laboratorija. Kokybei kontroliuoti mėginiai imami visoje vandens tiekimo sistemoje: iš gręžinių, vandenviečių, vandentiekio skirstomojo tinklo bei iš vartotojams priklausančių vandens čiaupų. Cheminiai (indikatoriniai ir toksiniai), fizikiniai bei mikrobiologiniai  vandens kokybės rodikliai geriamajame vandenyje tiriami pagal Lietuvos higienos normą HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“.

UAB „Biržų vandenys“ vartotojams vanduo tiekiamas iš požeminių šaltinių. Biržų miesto vandenvietėje įrengti ir veikia vandens gerinimo įrenginiai, šalinantys geležį ir amonį. Vanduo yra saugus naudoti – viešai tiekiamame vandenyje nėra mikrobinės taršos, cheminiai toksiniai rodikliai neviršija leistinų ribinių verčių. Kiekvienu konkrečiu atveju vartotojo čiaupe vandens kokybei gali turėti įtakos vidaus tinklų būklė, vandens suvartojimo intensyvumas, vandens temperature.

Biržų m. vartotojams 2019 m. parduota 236291 m3 geriamo vandens.

2019 m. tyrimų rezultatai:

Vandens tyrimai

Sunkiųjų metalų analizės vandenyje

Chlororganinių pesticidų koncentracijos vandenyje

Biržų rajone bendrovė eksploatuoja 101 km nuotekų tinklų, kuriais nuotekos nuvedamos į nuotekų valyklas.  Šiuo metu bendrovė eksploatuoja 42 nuotekų siurblines, iš kurių 13 yra Biržų  mieste bei 15 nuotekų valymo įrenginių didžiausi yra Biržų mieste.

2019 metais Biržų miesto valymo įrengimuose išvalytų nuotekų kiekis  – 799,7 tūkst. kub. m. Išleidžiamos išvalytos nuotekos atitinka aplinkosauginius reikalavimus.

2019 m. išvalytų nuotekų parametrai:

 1. BDS7-3,6mg/l
 2. Bendrasis azotas-8,5 mg/l
 3. Bendrasis fosforas-0,3 mg/l
2015 rugsėjo 6 Meniu

KAIP TAPTI PASLAUGŲ VARTOTOJU

Komentarai išjungti - KAIP TAPTI PASLAUGŲ VARTOTOJU
 1. Gyventojas (užsakovas), norintis  prisijungti prie magistralinių tinklų, turi kreiptis į UAB „Biržų vandenys“ (202 kab.) ir užpildyti prašymą prisijungimo sąlygoms gauti.
 2. Turėdamas prisijungimo sąlygas, gyventojas (užsakovas) kreipiasi į projektuotojus dėl     vandentiekio įvado ir (ar) nuotekų išvado supaprastinto statinio projekto parengimo.
 3. Parengtą supaprastintą statybos projektą užsakovas arba projektuotojas, įgaliotas užsakovo, turi suderinti su žinybomis, eksploatuojančiomis inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose suprojektuotas vandentiekio įvadas ir (ar) nuotekų išvadas bei su UAB „Biržų vandenys“. Projektą su minėtų žinybų rašytiniais pritarimais užsakovas turi pateikti Savivaldybės administracijos Architektūros ir urbanistikos skyriui su prašymu išduoti statybą leidžiantį dokumentą.
 4. Turėdamas visus statybai vykdyti reikalingus dokumentus, gyventojas (užsakovas) pasirenka statytoją, turintį tokių darbų atlikimo patirties. Darbus gali atlikti ir savo jėgomis prižiūrint atestuotam darbų prižiūrėtojui.
 5. Sumontavęs vandentiekio įvadą ir (ar) nuotekų išvadą, gyventojas (užsakovas), prieš jų užpylimą žemėmis, turi organizuoti kontrolinės geodezinės nuotraukos parengimą, vandentiekio tinklų hidraulinio išbandymo atlikimą. Užbaigęs visus statybos darbus,  gyventojas (užsakovas) turi iškviesti UAB „Biržų vandenys“ atstovą ir atiduoti jam vertinti darbus.
 6. Gyventojas, atliekantis įvado ir (ar) nuotekų išvado įrengimo darbus, jam nuosavybės teise priklausančiame namų valdos žemės sklype, išskyrus sklypus, kurie patenka į kultūros paveldo objekto teritoriją arba kultūros paveldo vietovę, suderinęs darbų atlikimo vietą su žinybomis, eksploatuojančiomis kitus inžinerinius tinklus, kurių apsaugos zonose numatoma atlikti darbus, supaprastinto statybos projekto gali nerengti, tačiau privalo atlikti veiksmus nurodytus 5 punkte.
 7. Gyventojas, atlikęs Tinklų statybos darbus, išpildęs projekte nustatytus, bei šios tvarkos reikalavimus, kreipiasi į UAB „Biržų vandenys“ abonentų tarnybą dėl vandens tiekimo ir (ar) nuotekų tvarkymo sutarties sudarymo.

 

2015 rugsėjo 5 Meniu