UAB „Biržų vandenys“  tvarko Jūsų asmens duomenis. Vadovaujantis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 nuostatomis, informuojame klientus apie įmonės vykdomą klientų asmens duomenų tvarkymą šiais tikslais:

 • Siekiant teikti klientų aptarnavimo paslaugas;
 • Skolų administravimo tikslais;
 • Gynybai nuo ieškinių ir skundų;
 • Informavimo ir komunikacijos.

Jūsų asmens duomenis, aukščiau minėtais tikslais tvarkome, nes mus tai daryti įpareigoja galiojantys teisės aktai, sutartis su Jumis arba Jūsų duomenis tvarkome mūsų ar trečiosios šalies teisėto intereso teisiniu pagrindu, pavyzdžiui, siekdami  įmonės kaštų optimizavimo ar viešųjų paslaugų prieinamumo ir kokybės gerinimo tikslu. Jūsų duomenys nebus tvarkomi teisėtų interesų teisiniu pagrindu, jeigu Jūsų interesai, teisės ir laisvės bus viršesni.

Informuojame, kad Jūs turite šias teises:

 • Susipažinti su savo duomenimis ir kaip jie yra tvarkomi (teisė susipažinti);
 • Reikalauti ištaisyti arba, atsižvelgiant į asmens duomenų tvarkymo tikslus, papildyti neišsamius asmens duomenis (teisė ištaisyti);
 • Tam tikrais atvejais, reikalauti, kad asmens duomenų valdytojas apribotų asmens duomenų tvarkymą (teisė apriboti);
 • Tam tikrais atvejais, teisę į duomenų perkėlimą (teisė perkelti).

Patvirtiname, kad UAB „Biržų vandenys“ duomenys tvarkomi laikantis galiojančių Europos Sąjungos bei Lietuvos Respublikos teisės aktų reikalavimų bei kontroliuojančių institucijų nurodymų. Įmonėje taikomos visos protingos techninės ir administracinės priemonės tam, kad mūsų surinkti duomenys būtų apsaugomi nuo praradimo, neleistino naudojimo ir pakeitimų.

UAB „Biržų vandenys“ teikia Jūsų duomenis kitiems gavėjams, kai tai įpareigoja daryti galiojantys teisės aktai. Kitais atvejais, UAB „Biržų vandenys“ gali perduoti Jūsų asmens duomenis esant Jūsų sutikimui, atidžiai įvertinusi duomenų teikimo pagrindą ir tik užtikrindama perduodamų duomenų saugumą.

UAB „Biržų vandenys“ duomenų tvarkymo taisyklės patvirtintos 2018 m. rugsėjo 6 d.  įsakymų Nr. V-24:

 1. Asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 2. Darbuotojų asmens duomenų tvarkymo taisyklės
 3. Vaizdo duomenų tvarkymo taisyklės
 4. Interneto svetainės privatumo politika
 5. Asmens duomenų saugumo pažeidimų nustatymo, tyrimo, pranešimo apie juos ir dokumentavimo taisyklės
 6. Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo taisyklės
 7. Darbuotojai, atsakingi už atskirų kategorijų asmens duomenų tvarkymo tinkamą įgyvendinimą
 8. Darbuotojai, kuriems suteikiama teisė dirbti su atskirų kategorijų asmens duomenimis

Duomenų valdytojo rekvizitai:

UAB „Biržų vandenys“

Juridinio asmens kodas: 154850665

Buveinės adresas: Rotušės g. 30, Biržai

UAB „Biržų vandenys“ paskirtas asmens duomenų apsaugos pareigūnas

PROTEGO
Advokatų profesinė bendrija „Kaminskienė ir partneriai PROTEGO“
El. p. duomenu.apsauga@protego.lt
Tel. Nr. +370 694 90 339

 

Papildoma informacijos apie žmogaus teises asmens duomenų apsaugos srityje

Lietuvoje nuo 2018 m. gegužės 25 d. taikomas naujas tiesioginio taikymo teisės aktas – Bendrasis duomenų apsaugos reglamentas, kuriame patvirtinama, kad fizinių asmenų apsauga tvarkant asmens duomenis yra pagrindinė teisė, todėl kiekvienas asmuo turi teisę į savo asmens duomenų apsaugą. Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija, siekdama paskatinti žmones labiau pažinti ir domėtis savo asmens duomenų apsaugos srities teisėmis, parengė atmintinę ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“ ir skrajutę ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“. Jose aptartos šiuo metu Lietuvoje ginamos asmens duomenų apsaugos srities teisės.

Atmintinė ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje, kai jūsų asmens duomenys naudojami profesiniais tikslais“

Skrajutė ,,Jūsų teisės asmens duomenų apsaugos srityje“

Plačiau susipažinti su asmens duomenų apsaugos srities teisėmis galima Valstybės duomenų apsaugos svetainės rubrikoje ,,Jūsų teisės“ adresu: https://www.ada.lt/go.php/JUSU-TEISES770.

Parengta pagal Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos informaciją

Vadovaujantis Europos Sąjungos (ES) Bendrojo duomenų apsaugos reglamento 2016/679 nuostatomis, informuojame klientus apie įmonės vykdomą klientų asmens duomenų tvarkymą.