Metinis pranešimas. 2016 m.

Add comments

UAB „Biržų vandenys“ yra gamybinio profilio įmonė, kurios veiklos tikslas – išgauti ir patikimai tiekti geros kokybės šaltą geriamąjį vandenį abonentams (vartotojams), į kanalizacijos tinklus priimti nuotekas iš gyventojų, pramonės įmonių, kitų vartotojų bei valymo įrenginiuose išvalyti nuotekas nuo teršiančių medžiagų ir santykinai švarų vandenį išleisti į atvirus vandens telkinius.

Bendrovės veiklos sėkmė priklauso nuo tiekiamų paslaugų kokybės. Todėl visa bendrovės veikla orientuota į vartotojų poreikių tenkinimą.

UŽDAROJI AKCINĖ BENDROVĖ „BIRŽŲ VANDENYS“

METINIS PRANEŠIMAS

2016 m.

 

UAB „Biržų vandenys“ vandentvarkos paslaugas teikianti bendrovė, kurios paskirtis – Biržų miesto ir rajono aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir kuo mažesnėmis sąnaudomis užtikrinti gyventojams geriamojo vandens tiekimą ir tvarkomų nuotekų paslaugas.

 

 1. BENDROVĖS VALDYMAS

Uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys” savo veiklą vykdo, vadovaudamasi LR akcinių bendrovių įstatymu, LR įmonių įstatymu, kitais LR galiojančiais norminiais aktais, bei įmonės įstatais, o taip pat geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencija Nr.L7-GVTNT-30. UAB „Biržų vandenys“- 93,1 proc. akcijų priklauso savivaldybei ir 6,9 proc. – AB „Orlen Lietuva“.

2015-01-01 bendrovės turtą sudarė: įstatinis kapitalas – 78 39 898 Eur., iš jų: Biržų r. savivaldybės – 7 298 945 Eur., AB „Orlen Lietuva“ – 540 953 Eur.

Bendrovės veiklą koordinuoja Biržų rajono savivaldybės administracijos sudaryta valdyba:

 1. Audris Mukas – valdybos pirmininkas, Savivaldybės administracijos direktoriaus pavaduotojas;
 2. Vytas Jareckas – valdybos narys, Biržų miesto seniūnijos seniūnas;
 3. Daina Kolomakienė – valdybos narė, Savivaldybės administracijos ekonomikos ir investicijų skyriaus vyriausoji specialistė;
 4. Zita Marcinkevičiūtė – valdybos narė, Savivaldybės administracijos ekonomikos ir investicijų skyriaus vedėja;
 5. Rimantas Šikšnys – valdybos narys, Savivaldybės administracijos žemės ūkio skyriaus vyriausiasis specialistas.

Bendrovės valdyba 2016 metais  analizavo įmonės finansinę veiklą ir rezultatus, išnagrinėjo ir patvirtino  finansines ataskaitas, sprendė,  dėl įmonės lėšomis vykdomų investicinių projektų iškilusius, bei kitus su įmonės veiklą iškilusius klausimus.

2016 metais bendrovėje dirbo 41 darbuotojas, iš jų 8 administracijos ir inžineriniai techniniai darbuotojai, 6 vandens ūkio kontrolieriai, 27 darbininkai, kurie dirbantys valymo įrengimuose, taip pat vykdantys pagrindinius profilaktikos, remonto, avarijų likvidavimo darbus, teikiantys paslaugas klientams bei atliekantys bendrovės pastatų ir įrengimų remonto darbus.

 

 1. BENDROVĖS VEIKLA

Bendrovės pagrindinė veikla – geriamojo vandens gavyba ir tiekimas, nuotekų tvarkymas, bei dumblo kompostavimas. Biržų rajono savivaldybės tarybos 2015 m. rugsėjo 29 d. sprendimu, uždaroji akcinė bendrovė „Biržų vandenys“ paskirta viešuoju geriamojo vandens tiekėju ir nuotekų tvarkytoju Biržų rajono savivaldybės viešojo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo teritorijoje. Bendrovė geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugas teikia Biržų ir Vabalninko miestams bei 20 kaimiškųjų vietovių.

 

      2.1. Geriamojo vandens tiekimas

 UAB „Biržų vandenys“ vandens tiekimo sistemą sudaro 18 vandenviečių, iš jų viena aptarnauja Biržų miestą, likusios 17 mažesnes gyvenvietes. Bendrovė eksploatuoja 78 km vandentiekio tinklų ir 3 vandens gerinimo įrenginius. Bendrovė  aprūpina vandeniu Germaniškio, Juostaviečių, Kupreliškio, Kvetkų, Kučgalio, Medeikių, N.Radviliškio, Obelaukių, Pačeriaukštės, Papilio kaimų ir Vabalninko miesto gyventojus.

2016 metais pakelta 564752 m3 geriamo vandens. Tais pačiais metais geriamojo vandens realizuota 320504 m3  Vandens realizacija pagal grupes pasiskirsto: gyventojai 67 proc. (2015 m. buvo 66 % ),  biudžetinės  įmonės ir organizacijos 27  proc. (2015 m. – 26 %), verslo įmonės 6 proc.  (2015m. – 8 %). Pardavimai įmonėms lyginant su 2015 metais sumažėjo 2 proc. Viena iš sumažėjimo priežasčių  UAB „ASTRAVO“ įmonės bankrotas.

Vartotojams tiekiamas vien tik požeminis gėlas vanduo, kuris atitinka Lietuvos higienos normos HN 24:2003 „Geriamojo vandens saugos ir kokybės reikalavimai“, patvirtintos pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2003 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. V-455, reikalavimus. Biržų miesto vandenvietės tiekiamo požeminio vandens kokybė pagal visus rodiklius atitinka Lietuvos higienos normos reikalavimus keliamus geriamam vandeniui, nes vandenvietėje yra įrengti vandens gerinimo įrenginiai, iš kurių į miestą paduodamas nugeležintas vanduo. Daugeliui kaimo gyvenviečių tiekiamame vandenyje yra padidintas geležies  kiekis, vandenvietėse pirminiam vandens paruošimui reikia įrengti nugeležinimo filtrus. Vandens gerinimo įrenginiai įrengti tik Biržų miesto, Pačeriaukštės ir Kratiškių  gyvenviečių vandenvietėse. Ateityje tokių įrenginių dar reikės įrengti 14-oje vandenviečių. Bendrovės tiekiamo vandens kokybę nuolat kontroliuoja atestuota geriamojo vandens laboratorija.

Vienas iš svarbiausių kriterijų, apibūdinanančių įmonės veiklą yra šalto vandens netektys, kurios 2016 m. rajone sudarė 47 proc., Biržų mieste  36 proc., rajone 64 proc. Didžiausią vandens nuostolių dalį dėl blogos tinklų būklės sudaro praradimai Kvetkų, Kirdonių, Kupreliškio ir kai kuriose kaimo vietovės. Minėtose kaimo vietovėse dėl vandeniui laidaus grunto sunku nustatyti avarijos vietą, todėl sudėtinga operatyviai likviduoti avarijas. Vertinant  vandens, nuostolius reikėtų atsižvelgti ir  į jų apskaičiavimo metodiką. Iš esmės skiriasi ir vandens nuostolių skaičiavimas. Lietuvos ir IWA (tarptautinė vandens asociacija) metodikos skiriasi:

LT skaičiuoja: pakeltas vanduo/parduotas vanduo.

IWA skaičiuoja: patiektas į tinklą vanduo/parduotas vanduo. Neskaičiuojami vandens nustoliai filtrams plauti, savo reikmėms, ir kt.

2016 metais bendrovė technologinėms  reikmėms sunaudojo 55,9 tūkst.,m3 Įvertinus technologinėms reikmėms sunaudotą vandens kiekį netektys sudarytų 38 proc.

Vandens netektys nemažėja dėl kelių priežaščių: dėl pasenusių ir susidėvėjusių vandentiekio tinklų; dėl vandens sunaudojimo priešgaisriniais hidrantais; dėl skaitiklių parodymų iškraipymo įvairiomis mechaninėmis priemonėmis; bei dėl to, kad ne visi gyventojai sąžiningai bei laiku deklaruoja vandens suvartojimą.  Taip pat didelės vandens netektys patiriamos per lauko vandentiekio tinklų vamzdžių sandūrų vietose esančius nesandarumus. Ypatingai tai aktualu kaimo vietovėse, kur plastikiniai vamzdynai sujungti su metaliniais trišakiais ir movomis, kurie yra veikiami korozijos, bei tai tampa pagrindinė avarijų priežastis.

 

     2.2. Nuotekų šalinimas ir valymas

UAB „Biržų vandenys“ nuotekų surinkime eksploatuoja 41 nuotekų perpumpavimo stotis ir 14 nuotekų valyklų. Nuotekų tinklų ilgis -110 km.

2016 metais nuotekų realizuota 339520 m3 Nuotekų realizacija pagal grupes pasiskirsto: gyventojai 66 proc.  (2015 m. – 65 % ), biudžetinės įmonės ir organizacijos 20 proc. (2015 m. – 19 %), verslo įmonės 16 proc. (2015 m. – 14 %). Kaip ir geriamo vandens, nuotekų pardavimai įmonėms lyginant su 2015 metais sumažėjo 2 proc.

Bendrovė eksploatuoja Biržų ir Vabalninko miestų, Anciškių, Mieliūnų, Ramongalių, Kvetkų, Kupreliškio, Kučgalio, Kirdonių, Kratiškių, N. Radviliškio, Pačeriaukštės,  Obelaukių, Skrebiškių kaimų nuotekų šalinimo sistemas. Biržų miesto ir kaimuose esančių nuotekų tinklų amžius siekia 30 metų ir daugiau. Daugumos nuotekų tinklų (apie 50 %) būklė nepatenkinama, todėl būtinas vamzdynų rekonstravimas. Dalis nuotekų valymo įrenginių (išskyrus Biržų miesto, Pačeriaukštės, Kirdonių, Obelaukių, Pabiržės, Meilūnų gyvenviečių) yra fiziškai ir morališkai nusidėvėję, jų eksploatacija nuostolinga ir neefektyvi. Ankščiau įrengtų nuotekų tinklų būklė nepatenkinama. Dauguma vamzdynų keramikiniai arba gelžbetoniniai, jie greitai lūžta, bei nėra visiškai sandarūs. Dėl esančių nelankščių sandūrų vamzdynuose padidėja infiltracija, kita to priežastis tai lietaus nuvedimo sistemų pajungimas į buitinių nuotekų tinklus. Pastebėtos tendencijos, kad infiltracija priklauso ir didėja nuo kritulių kiekio ypač liūčių metu ( Biržų mieste padidėja dvigubai). Infiltracija padidina nuotekų perpumpuojamų į valymo tinklus kiekį, o tuo pačiu ir eksploatacines išlaidas.

 

 1. EKONOMINIAI VEIKLOS RODIKLIAI

 Bendrovė 2016 m. gavo 748 092 Eur pajamų (2015 m. -754 089 Eur). Pagrindiniai UAB „Biržų vandenys“veiklos rodikliai pateikta 1. lentelėje:

1. lentelė. Veiklos rodyklių dinamika.

lentelė2

Ataskaitiniu laiktarpiu pajamos sumažėjo 5 997 Eur. Iš vandens pardavimo 2016 m. gauta 4911 Eur., pajamų mažiau negu 2015 metais, nuotekų pardavimai sumažėjo 12 499 Eur. 2016 metais 1 m3 vandens tiekimo savikaina buvo 0,94 Eur/ m3, nuotekų tvarkymo 1 m3 savikaina – 1,75 m3. Kaip matome iš 1 lentelėje pateiktų duomenų, 2016 metais bendrovės nuostolis lyginant su 2015 metais sumažėjo labai nežymiai.

 

     3.1. Sąnaudos

 Pagal 2008 metais nustatytas geriamojo vandens ir nuotekų tvarkymo kainas, komposto gamybos išlaidos nebuvo įskaičiuotos į  nuotekų tvarkymo paslaugų kainą, kas iki šiol įtakoja ir bendrus bendrovės veiklos finansinius rodiklius.

Biržų miesto nuotekų valykloje 2012 metais pradėta eksploatuoti nuotekų dumblo kompostavimo aikštelė. 2016 metais buvo pagaminta 458 t., komposto. Kompostavimo procesuose daugiausia išlaidų tenka kuro sąnaudoms (atliekų smulkintuvas, komposto vartytuvas, ratinis krautuvas, sijotuvas), jos sudaro apie 59 proc. visų išlaidų.

Tik 2016 metų pabaigoje patvirtinus naujas paslaugų kainas komposto gamybos išlaidos buvo įskaičiuotos į nuotekų tvarkymo paslaugos kainą.

Tiekiant geriamą vandenį, šalinant bei valant nuotekas, bendrovės pagrindines sąnaudas sudaro: darbo užmokestis, išlaidos elektros energijai ir kurui, medžiagoms pirkti, ilgalaikiam turtui atnaujinti, paslaugų pirkimui ir  mokesčiams. Patiriamos sąnaudos vandens išgavimui, tiekimui, nuotekų surinkimui ir valymui, įtakoja veiklos rezultatus. Sąnaudų struktūra pateikta žemiau esančioje 2 lentelėje:

 1. lentelė. Sąnaudų struktūra pagal išlaidų straipsnius (% )

lentelė3

Kokybiškesnis paslaugų teikimas ir ekologinės aplinkos pagerinimas bei naujų objektų eksploatacija neišvengiamai didina išlaidas. 2016 metais pagrindinės veiklos sąnaudos sudarė 896,6 tūkst. Eur.

Turto įsigyto nuosavomis lėšomis amortizacijos sąnaudos 2016 m. sudarė 169,0 tūkst. Eur, t.y. apie 18,8 proc., metinių sąnaudų. Dotuoto turto nusidėvėjimas ir amortizacija veiklos rezultatams įtakos neturi.

Išlaidos elektros energijai sudaro 13,7 proc. visų sąnaudų.  Suvartotos elektros energijos sąnaudos 2016 m. sudarė 121 tūkst. Eur (2015 m.– 129 tūkst. Eur). Dėl sumažėjusios elektros energijos kainos ir įdiegtų automatikos priemonių sąnaudos už suvartotą elektros energiją sumažėjo.

Darbo užmokesčio sąnaudos sudaro 31,0 proc., pagrindinės veiklos sąnaudų, soc. draudimo įmokų išlaidos 9,6 proc.

Einamųjų remontų, paslaugų, medžiagų, atsarginių detalių ir kuro, bei kitų išlaidų sąnaudos sudaro 23,3 proc. Mokesčių sąnaudos sudaro 2,7 proc., bendrų metinių sąnaudų.

Nepakankamos investicijos eksploatuojamam turtui atstatyti ir technologijoms tobulinti didina ne tik geriamo vandens nuostolius, paviršinio gruntinio vandens infiltraciją į nuotekų tinklus, avaringumą, bet ir visus kitus eksploatacinius kaštus.

 

     3.2. Vartotojų įsiskolinimai

Bendrovė vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo paslaugas 2016 m. teikė 5904 vartotojams ir 290 abonentų. Už suteiktas paslaugas vartotojų įsiskolinimas virš 100 Eur., kuris tęsiasi daugiau kaip metus siekia 19,5 tūkt. Eur. Šiuo metu prieš skolininkus imamasi įvairių priemonių. Pirmiausia jiems įteikiami pranešimai apie įsiskolinimą ar uždelstus mokėjimus. Su gyventojais, kurie geranoriškai siekia sumažinti įsiskolinimą, tačiau tam neturi finansinių galimybių sudaromi skolos grąžinimo dalimis susitarimai. 2016 metais pasirašyta 20 susitarimų 10 tūkst Eur. sumai. Dėl piktybiškų skolininkų skolininkų perduodami ieškiniai teismui, šias skolas išieško anstoliai. Ieškinių suma 2016-01-01 sudarė 11,5 tūkst.Eur. Per 2016 metus išieškota 4560,54 Eur.

 

 1.  PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS

 UAB „Biržų vandenys“ pagrindinis uždavinys, vykdant plėtros veiklą – užtikrinti galimybę kuo didesniam Biržų rajono gyventojų ir įmonių skaičiui naudotis kokybiškomis vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugomis.

2016-12-31 baigėsi 2007-2013 m. ES finansavimo laikotarpio projektų monitoringo laikotarpis. Toliau pateikiama projektų „Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtrai Biržuose“ (toliau- projektas) stebėsenos rodiklių pasiekimas procentais:

 1. Projektas, kodas VP-3.1-AM-V-02-005 pajungimas prie nuotekų tinklų – 96 proc; prie vandentiekio – 84 proc.;
 2. Projektas, kodas VP-3,1AM-01-V-058 pajungimas prie nuotekų tinklų – 69 proc.; prie vandentiekio – 95 proc;
 3. Projektas, kodas VP-3.1-AM-01-V-05-011 pasijungimas prie nuotekų tinklų – 90 proc; prie vandentiekio – 60 proc.

Įgyvendinus visus tris projektus prie nuotekų tinklų planuota prijungti – 950 būstų, prijungta – 912; prie vandentiekio tinklų planuota – 303, prijungta – 250.

Siekant, kad daugiau  vartotojų prisijungtų prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų įgyvendintos sekančios priemonės:

 • UAB „Biržų vandenys“ vandens ūkio kontolieriai pastoviai tikrino gyventojus, gyvenančius tose gatvėse, kur prasčiausi prisijungimo rodikliai;
 • Bendrovės interneto puslapyje skelbiamas kvietimas jungtis prie tinklų;
 • Kartą į ketvirtį Bendrovės vandens ūkio kontrolieriai kartu su Panevėžio regiono Aplinkos apsaugos departamento Biržų skyriaus inspektoriais tikrina vietoves, kur neteisėtai prisijungta rie nuotekų tinklų. Nustačius pažeidėjus surašomi Administracinės teisės pažeidimų protokolai, numatant užkirsti kelią tolimesniems pažeidimams;
 • siekdami supaprastinti ir atpiginti prisijungimo prie vandentiekio tinklų tvarką, nereikalaujame vandentiekio įvado ar išvado projekto, kai prisijungimą vykdo atestuota statybinė įmonė. Įvadai ir išvadai įteisinami pagl rangovo atliktą išpildomąją nuotrauką. Kadangi UAB „Biržų vandenys“dėl sunkios finansinės būklės negali gyventojams pasiūlyti kreditavimo sutarties, jiems rekomenduojame rangovus, kurie išsimokėjimo terminą atideda iki 6 mėn.;

2016 m. kovo mėn. atlikta apklausa, kurioje buvo užduotas klausimas: nurodykite priežastis, kodėl nesijungiate prie vandentiekio ir nuotekų tinklų (žr. 3. lentelę). Apklausti 100 būstų neprisijungusių prie centralizuotų tinklų savininkai.

 1. lentelė. Pagrindinės priežastys įtakojusios neprisijungimą prie vandens ir/ar nuotekų tinklų.

lentelė1k2

Atlikta apklausa parodė, kad pagrindinė priežastis, kodėl gyventojai nesijungia prie vandentiekio ir nuotekų tinklų yra lėšų stygius. Kita priežastis, kodėl nebuvo pasiekti projektų 100 proc., pasijungimo rodikliai yra gyventojų skaičiaus mažėjimas, kas sąlygojo būstų ir gyventojų santykio koeficiento mažėjimą (žr. 1. pav.).

grafikas

 1. pav. Gyventojų skaičius metų pradžioje
 1. 1. Numatomi veiksmai

Kadangi neprijungti prie centalizuotų vandentiekio ir nuotekų tinklų būstai randasi po keletą kiekvienoje gatvėje, suaktyvinsime gyventojų ekologinį švietimą. Bendrovės tinklalapyje reguliariai informuosime apie centralizuoto nuotekų tvarkymo naudą, neteisėto nuotekų tvarkymo žalą gamtai, apie vandens kokybės svarbą žmogaus sveikatai, įnformuosime apie gręsiančias baudas už neteisėtą nuotekų tvarkymą, tuo pačiu stiprinsime individualų darbą su kiekvienu vartotoju aiškinsime pigiausius pasijungimo būdus, panaudosime 2016 metais Savivaldybės administracijoje įsteigto Viešosios tvarkos skyriaus pareigūnus. Manome, kad prisijungti prie vandentiekio ir nuotekų tinklų gyventojus motyvuos nuo 2017m. vasario 1 dienos 40 proc., pakilusi nuotekų transportavimo kaina.

 

 1. INVESTICIJOS, VYKDOMI PROJEKTAI IR PLANAI

     5.1. UAB „Biržų vandenys“ 2016 m. įvykdyti darbai įgyvendinant 2015-2019 metų veiklos ir plėtros planą

           Biržų rajono savivaldybės taryba 2015 m. gruodžio 22 d. sprendimu patvirtino Bendrovės 2015–2019 m. veiklos planą. Veiklos planui įgyvendinti planuojamos investicijos – 2 749 166 Eur, iš jų Europos Sąjungos (toliau – ES) fondų lėšos – 1 423 025 Eur. ES fondų lėšomis planuojama įgyvendinti projektą „ Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastrukūros plėtra ir rekonstrukcija Biržų rajone” (toliau- projektas):     

 1. Įgyvendinant projektą 2016 m., pateikta paraiška Aplinkos projektų valdymo agentūrai ES finansavimui gauti, parengtas Investicinis projektas, Vabalininko m. nuotekų valymo įrenginių techninis projektas. Vykdomos viešųjų pirkimų procedūros, įvykdytas vandens gerinimo įrenginių Vabalninko mieste statybos darbų pirkimas.
 2. Renovuojant vandentiekio ir nuotekų tinklus planuojama sumažinti remonto sąnaudas, netektis ir infiltraciją. Siekiant sumažinti vandens nuostolius 2016 m. parengtos didelių investicijų nereikalaujančios priemonės: Biržų mieste Bendrovės avarinės brigados atliko kontrolinę vandentiekio tinklų apžiūrą, taip pat parengtos sužiedinimų įrengimo schemos, atliktas tinklų sklendžių defektavimas. Defektų šalinimo darbai bus atliekami ir 2017 m. Kirdonių kaime atliktus vandetiekio tinklų trasavimo darbus, nustatytos didžiausių vandens netekčių vietos. Pašalinus tik dalį defektų pagerėjo vandens tiekimo parametrai gyventojams. Analogiški darbai bus vykdomi ir kitose gyvenvietėse, kuriose yra didelės vandens netektys.

Per metus likviduota 118 vandentiekio tinklų avarijų. Vandentiekio tinklų avaringumas turi didelę įtaką bendrovės veiklai, įgyvendinus ankščiau minėtas priemones sumažės dėl avarijų atjungiamų būstų skaičius, bei kiti su tuo susiję nuostoliai.

Avarinė tarnyba likvidavo 112 kanalizacijos avarijų. Bendrovės specialistai Biržų mieste pradėjo nustatinėti vietas kur lietaus nuvedimo tinklai įjungti į buitinių nuotekų tinklus nustačius pažeidimus nutraukiamas lietaus vandens patekimas.

Dėl pasibaigusios metrologinės patikros galiojimo termino arba pažeidimų pakeista ir įrengta 1143 vnt. naujų vandens skaitiklių, iš jų butuose 635, individualiuose namuose 372 ir įmonėse 136.

Vandens ūkio kontolieriai patikrino apie 2000 vartotojų ar teisingai deklaruojami  skaitiklų rodmenys, tai sudaro 33 proc., visų vartotojų.

 

     5.2. UAB „Biržų vandenys“ 2017 m. veiklos planai

Vadovaujantis 2015 – 2019 m.  bendrovės veiklos planu numatoma įgyvendinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimo ir plėtros investicinius projektus, nuolat gerinti teikiamų paslaugų  kokybę. Taip pat:

 1. Parengti projekto geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų plėtrą Biržų r., toliau vykdyti vandetiekio ir nuotekų tinklų statybos Vabalninko m. bei tinklų rekonstrukcijos Biržų mieste statybos darbų viešųjų pirkimų procedūras;
 2. Biržų miesto vandenvietėje atnaujinti vandens apskaitos sistemą, taip pat atlikti nuotekų perpumpavimo antrojo siurblio remontą;
 3. Organizuoti kaimo geriamo vandens ir nuotekų tvarkymo objektų, neturinčių  šiai veiklai licensijų perėmimą;
 4. Gavus ES fiansavimą tęsti tinklų inventorizaciją ir SAZ įteisinimą;
 5. Aptarnaujamoje teritorijoje patikimai ir mažiausiomis sąnaudomis tiekti geros kokybės geriamąjį vandenį vartotojams, racionaliai naudojant gamtos išteklius.
 6. Tęsti vandens tiekimo netekčių mažinimo darbus Kvetkų, Kupreliškio, Kirdonių, Juostaviečių gyvenvietėse.
 7. Kontroliuoti papildomo lietaus vandens patekimą ir gruntinio vandens infiltraciją į buitinių nuotekų tinklus, tai bus vykdoma atiekant vamzdynų praplovimo darbus, senų vamzdynų diagnostiką, tikrinant ar lietaus kanalizacijos tinklai neįjungti į buitinių nuotekų tinklus.
 8. Spręsti nuotekų komposto realizavimo problemą.
 9. Siekdami mažinti aplinkos taršą ir skatinti gyventojus jungtis prie centralizuotų tinklų Bendrovės vandens ūkio kontrolieriai tikrins, kaip gyventojai eksploatuoja nuotejų tvarkymo infrastruktūrą, tai atliksime pasitelkdami Aplinkos apsaugos agentūros ar Savivaldybės viešosios tvrkos skyriaus pareigūnus.
 10. Ypatingą dėmesį skirsime atsiskaitymų kontrolei  ir skolų išieškojimui.

 

 

UAB „Biržų vandenys“ direktorius                                                            Rimantas Martinonis

rugsėjo 4th 2015 Veikla