DARBO LAIKAS

I - IV: 8.00 val. iki 17.00 val.
V: 8.00 iki 15.45 val.
(pietų pertrauka: 12.00–12.45)
VI-VII - Poilsio dienos

AVARIJOS ATVEJU

Tel. +370 450 32 052 (darbo valandomis)
Visą parą mob. +370 680 24 420


Informacija apie individualius nuotekų įrenginius ir rezervuarus

Bendraudami su gyventojais pastebėjome, kad trūksta informacijos apie nuotekų valymo įrenginius, t. y., kokie reikalavimai yra taikomi, kaip turėtų būti prižiūrimi įrenginiai ir kodėl dalis gyventojų negauna kompensacijų už įsirengtus valymo įrenginius. Dalinamės aktualia informacija ir kviečiame su ja susipažinti.

Kas laukia po 2030 metų individualiai nuotekas tvarkančių asmenų?

Asmenys, individualiai tvarkantys nuotekas, privalės ne rečiau kaip kartą į metus savo lėšomis organizuotis į aplinką išleidžiamų nuotekų laboratorinę kontrolę užsisakant paslaugas laboratorijose, turinčiose teisę atlikti tyrimus individualiems nuotekų valymo įrenginiams, pagal 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakymą Nr. D1-412 ,,Dėl nuotekų valymo įrenginių tvarkymo reglamento“. Laboratorijos duomenis turės skelbti ,,Nuotekų tvarkymo informacinėje sistemoje“, kuri turėtų startuoti jau šiais metais.

Nuotekų išvalymas

Nuo 2019 m. lapkričio 1 d. įsigaliojo Nuotekų tvarkymo reglamente numatytas reikalavimas, kad individualūs nuotekų valymo įrenginiai turi šalinti ne tik organinius teršalus, bet ir azoto bei fosforo junginius. Iki  2019 m. lapkričio 1 d. įrengtiems valymo įrenginiams, valantiems iki 5 m3/d nuotekų, šio įsakymo nuostatos bus taikomos nuo 2030 m. sausio 1 d.

NTIS – nuotekų tvarkymo informacinė sistema

2023 m. viduryje planuojama, jog pradės veikti Aplinkos ministerijos kuriama Nuotekų tvarkymo informacinė sistema (toliau NTIS). Sistemoje bus fiksuojami duomenys, kurie aiškiai parodys, kaip sklypo savininkas tvarko nuotekas, ar neviršija taršos normų ir kita. Pavyzdžiui, NTIS sistemoje, bus nurodytas įrenginio tipas, kada išsiurbtos nuotekos ir kur nuvežtos sutvarkyti, kada įrenginys aptarnautas, ar jį patikrino valstybinės aplinkos apsaugos kontrolės pareigūnai ir pan. Tai reiškia, kad kiekvienas individualiai tvarkantis nuotekas turės būti registruotas šioje sistemoje.

Trumpai apie individualius nuotekų valymo įrenginius

Valymo įrenginiai turi būti suprojektuoti/sumontuoti taip, kad valymo įrenginių pajėgumas ir efektyvumas be rekonstrukcijos/išplėtimo tenkintų objekto poreikius ne mažiau kaip 15 metų. Nuotekos turi būti išvalomos iki nuotekų išleidimui nustatytų reikalavimų nepriklausomai nuo valomų nuotekų savybių. Nuotekų valymo metu į aplinką susidarančios atliekos/dumblas/šlamas turi būti tvarkomi aplinkai saugiu būdu. Pavyzdžiui, išvežami nuotekų tvarkytojų į kompostavimo aikšteles ir pan. Nuotekų valymo įrenginiuose (toliau – NVĮ) turi būti įrengtos vietos susidariusių nuotekų kontrolei ir apskaitai. Tai yra, turi būti įrengtos mėginių paėmimo vietos, dumblo kiekio skalės. Taip pat turi būti sudarytos sąlygos aplinkos apsaugos valstybinei kontrolei vykdyti, ne tik įrengtos kontrolės vietos su reikalinga įranga, bet ir užtikrinamas laisvas priėjimas prie jų. Ir žinoma, valymo įrenginiai ir jų elementai turi atitikti galiojančias technines specifikacijas ir nuotekų tvarkymą reglamentuojančių teisės aktų reikalavimus.

Nuotekų užterštumo normos

Į gamtinę aplinką išleidžiamų buitinių, komunalinių ir gamybinių nuotekų užterštumas negali viršyti 2006 m. rugsėjo 11 d. įsakyme Nr. D1-412 ,,Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento“  (toliau Reglamentas) 2 lentelėje nurodytų didžiausių leistinų koncentracijų. Taip pat išleidžiamos nuotekos turi atitikti kitus reglamento III skyriuje nurodytus bendruosius reikalavimus.

Ką girdime iš gyventojų?

,,Lauko tualetų nebegalima turėti pagal naujus reikalavimus”

Netiesa. NETVARKINGŲ (!) lauko tualetų nebegalima turėti. Tualetus lauke turėti galima, tik pastarojo nuotekos turėtų būti sutvarkomos tinkamai: pavyzdžiui, jos turėtų subėgti į tam skirtą, tinkamai įrengtą nuotekų rezervuarą.

,,Nuo 2030 metų nebegalima bus naudotis rezervuarais ir valymo įrenginiais”

Netiesa. Keisis tik reikalavimai paminėti aukščiau. Ir tikrai niekas neplanuoja uždrausti individualiai tvarkytis nuotekas, nes kur tada reikėtų dėti nuotekas žmonėms, kurie gyvena toli nuo centralizuotų komunikacijų.

,,Nuotekų valymo įrenginiams nebereikia statybos leidimų”

Iš dalies tiesa. Leidimo statyti vietines nuotekų valyklas ir toliau reikės mieste, konservacinės apsaugos prioriteto ar kompleksinėje saugomoje teritorijoje, kultūros paveldo objekto teritorijoje, apsaugos zonoje. Taip pat gamtos paveldo objekto, valstybinio parko ar rezervato, draustinio ar biosferos rezervato buferinės apsaugos zonoje, jei pagal Saugomų teritorijų įstatymą šioje teritorijoje statyba galima. Jeigu statoma ne sodyboje, leidimo reikės ir Europos ekologinio tinklo „Natura 2000“ teritorijoje. Tai reiškia, kad jei norite statytis valymo įrenginius pavyzdžiui, Biržų regioninio parko teritorijoje, leidimo Jums tikrai reikės.

,,Įsirengiau valymo įrenginius, bet negaunu kompensacijos, kodėl?”

Tikriausiai nebuvo įgyvendinti visi punktai norint gauti kompensaciją bei nebuvo statinio projekto ir leidimo. Šiuo metu norint gauti kompensacija reikia pateikti šiuos dokumentus:

Daugiau informacijos:  https://teisineinformacija.lt/birzai/document/29646

Šaltiniai ir naudingos nuorodos:

  1. 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 ,,Lietuvos Respublikos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo įstatymas“ (galiojanti suvestinė 2022-11-16-2023-12-31). Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.280587/asr
  2. Valymo įrenginių priežiūra ir reikalavimai: 2015 m. sausio 9 d. Įsakymas Nr. D1-18 ,,Dėl nuotekų kaupimo rezervuarų ir septikų įrengimo, eksploatavimo ir kontrolės tvarkos aprašo patvirtinimo“. Nuoroda: https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/3dfaa96097e511e4b92e9028929aad91/asr
  3. Biržų rajono savivaldybės komepensacinė tvarka individualiems įrenginiams ir paraiškos forma: https://www.birzai.lt/statyba-ir-infrastruktura/vandentvarka/kompensacijos-isirengusiems-individualius-nuoteku-tvarkymo-irenginius/641
  4. Nuotekų valymo reikalavimai: 2006 m. rugsėjo 11 d. Įsakymas Nr. D1-412 ,,Dėl nuotekų valymo įrenginių taikymo reglamento“ Galiojanti suvestinė redakcija nuo: 2018-07-01 https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.282911/asr
Skip to content